Įstatai

1. Bendroji dalis


1.1. Pavadinimas – Pagynės bendruomenės centras ( toliau vadinama „Centru“), teisinė forma – asociacija.

1.2. Centro veiklos laikotarpis neribotas.

1.3. Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.4. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti Centro narių veiklą, atstovauti Centro narių interesus ir juos ginti bei tenkinti kitus šiuose Įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

1.5. Centras gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems LR Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose. Centras turi teisę teikti labdarą ir paramą, taip pat LR teisės aktų nustatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą bei gauti paramą.

1.6. Centras turi sąskaitas kredito įstaigose ir savo antspaudą.


2. Centro veiklos tikslai, teisės ir pareigos


2.1. Centras veikia laikydamasis LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais Įstatais.

2.2. Centro pagrindiniai veiklos tikslai:

2.2.1. Centro narių telkimas, socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimas;

2.2.2. Pagynės apylinkių tvarkymas ir puoselėjimas, infrastruktūros įrengimas ir tobulinimas;

2.2.3. kaimo švenčių ir tradicijų atgaivinimas bei plėtojimas;

2.2.4. bendruomenės narių bei kaimo gyventojų telkimas, pilietinių iniciatyvų skatinimas.

2.3. Siekdamas savo tikslų, Centras vykdo šią veiklą:

2.3.1. įgyvendina įvairias Europos Sajungos finansuojamų projektų iniciatyvas;

2.3.2. vykdo socialinio ir bendruomeninio verslo projektus ir siekia socialinio poveikio užimtumo skatinimo; sveikatos apsaugos; švietimo ir prevencijos įvairiose srityse;

2.3.3. Socialinio poveikio tikslinės grupės: vaikai, senjorai, socialinės rizikos šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, neįgalūs asmenys;

2.3.4. Socialiniu poveikiu siekiama spęsti bendruomenės narių vienišumo mažinimo, socialinės atskirties mažinimo, užimtumo didinimo, sveikatos apsaugos ir laisvalaikio gerinimo problemas;

2.3.5. Socialinis poveikis bus vykdomas organizuojant ir finansuojant tikslinių grupių nariams renginius, ekskursijas, mokymus ir kitus įvairius renginius ir akcijas;

2.3.6. vykdydamas socialinį verslą ir siekdamas teigiamo socialinio poveikio Centras: vadovaujasi sąžiningumo, protingumo, naudos visuomenei siekimo, socialinio jautrumo, visuotinio gėrio principais; socialiniam verslui pradėti ar plėtoti suteiktą paramą, įskaitant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, naudoja tik teigiamam socialiniam poveikiui siekti ar didinti; socialinio verslo pripažinimo fakto (suteikus paramą) nenaudoja nesąžiningai konkurencijai; gautas pelnas reinvestuojamas pagal iš anksto apibrėžtas pelno paskirstymo procedūras ir taisykles, kurias nustato Centro taryba, kuri numato kokia pelno dalis yra skiriama kokiai Centro veiklai, parengiama pelno lėšų paskirstymo ir sąsajų su numatytais socialinio poveikio tikslais ir rodikliais lentelė.

2.3.7. vykdo apmokymus, organizuoja kursus, seminarus;

2.3.8. inicijuoja, rengia, dalyvauja projektuose, koordinuoja jų vykdymą;

2.3.9. ieško finansavimo šaltinių, kaupia lėšas programoms bei projektams, juos administruoja, skelbia konkursus projektams ir konkursams vykdyti;

2.3.10.  bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, institucijomis, organizacijomis;

2.3.11.  organizuoja įvairius kultūrą, religines ir etines, žmogaus gerovės vertybes puoselėjančius, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo kursus;

2.3.12. atstovauja bendriems narių interesams valstybės valdymo, savivaldos bei visose kitose instancijose, įstaigose ir organizacijose;

2.3.13. atstovauja bendriems narių interesams užsienio valstybių ir tarptautinėse organizacijose ir įstaigose;

2.3.14. tarpusavio susitarimu, teikia kitas, Centro tikslams neprieštaraujančias, paslaugas Centro nariams, vietiniams bei kitų Lietuvos vietovių gyventojams;

2.3.15.  veikia kitose panašiose srityse, teikia šių sričių paslaugas;

2.3.16.  Centras gali remti ir kitų fizinių bei juridinių asmenų veiklą, kuri atitinka Centro tikslus.

2.4. Centro veiklos sritys: socialinė, ekonominė, aplinkosauginė, kultūros ir švietimo.

2.4.1. Veiklos rūšys

2.5. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Centras, įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę:

2.5.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

2.5.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

2.5.3. samdyti asmenis įstatuose nustatytai veiklai vykdyti;

2.5.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių asociacijų, organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš valstybinių ir nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų;

2.5.5. turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas bankuose, taip pat valiutinę sąskaitą bet kurioje valstybėje;

2.5.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti; 

2.5.7. vienytis į asociacijų sąjungas;

2.5.8. reorganizuotis, įstatymų nustatyta tvarka steigti padalinius, atstovybes, filialus; 

2.5.9. nutraukti savo veiklą;

2.5.10.  prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;

2.5.11.  įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises.

2.5.12. Centras gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.


3. Centro narių teisės ir pareigos


3.1. Centras nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys.

3.2. Asmuo, norintis tapti Centro nariu, turi pateikti Centro tarybai raštišką prašymą bei sumokėti Centro tarybos nustatytą stojamąjį mokestį.

3.3. Narys, pažeidęs šiuos Įstatus ar nevykdantis juose numatytų pareigų, gali būti pašalinamas iš centro narių. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima Centro taryba 2/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

3.4. Centro narys turi tokias teises:

3.4.1. dalyvauti ir balsuoti Centro visuotiniame narių susirinkime;

3.4.2. naudotis Centro teikiamomis paslaugomis, patalpomis bei kitu Centro turtu Centro tarybos nustatyta tvarka.

3.4.3. susipažinti su Centro dokumentais ir gauti visą Centro turimą informaciją apie jo veiklą;

3.4.4. bet kada išstoti iš Centro. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Centrui nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.4.5. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

3.5. Centro narys privalo:

3.5.1. laikytis šių Įstatų;

3.5.2. mokėti nario mokesčius Centro tarybos nustatyta tvarka;

3.5.3. laikytis kitų visuotinio narių susirinkimo ir tarybos sprendimų.


4. Centro organai


4.1. Centro organai: aukščiausias organas - visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas - Centro taryba, revizijos komisija.

4.2. Už Centro nario veiklą Centro taryboje jos nariui gali būti atlyginama.

4.3. Centro revizijos komisijos nariams už veiklą neatlyginama.

4.4. Centro nariai turi lygias teises, nesvarbu kokios jų pareigos bendruomenėje ir kokio dydžio jie moka nario mokestį ar teikia paramą.


5. Visuotinis narių susirinkimas, jo kompetencija, šaukimo ir balsavimo jame tvarka


5.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Centro organas. Visuotinis narių susirinkimas:

5.1.1. keičia Įstatus;

5.1.2. renka ir atšaukia Centro tarybą arba atskirus jos narius bei Centro tarybos pirmininką;

5.1.3. renka ir atšaukia Centro revizijos komisiją arba atskirus jos narius;

5.1.4. tvirtina Centro metinę finansinę atskaitomybę;

5.1.5. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.1.6. sprendžia ir kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskiriamus klausimus, jei pagal LR Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Centro organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.1.7. neturi teisės pavesti kitiems Centro organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus LR Asociacijų įstatyme numatytus atvejus.

5.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Centro nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.3. Kiekvienas Centro narys turi teisę darbotvarkės klausimais balsuoti raštu, t.y. neatvykdamas į susirinkimą ir balsavimo biuletenį pateikdamas el.paštu arba paštu arba įteikiant Centro tarybos nariams ne vėliau kaip iki susirinkimo pradžios. Raštu balsavęs Centro narys įskaičiuojamas į susirinkimo kvorumą. Jeigu Centro narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo biuletenyje nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

5.4. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas Centro tarybos sprendimu per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, ne vėliau kaip prieš 10 dienų informuojant kiekvieną Centro narį arba paskelbiant viešai. Apie šaukiamą neeilinį susirinkimą Centro nariai informuojami ne vėliau kaipprieš3dienas šiamepunktenustatytatvarka.Pranešimeturibūtinurodytasusirinkimodata, laikas, vieta, darbotvarkė bei kaip galima susipažinti su darbotvarke susijusiais dokumentais.

5.5. Visuotinis narių susirinkimas, taip pat neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiami tarybos sprendimu ir iniciatyva, tarybos pirmininko iniciatyva, ne mažiau kaip 1/3 Centro narių iniciatyva arba revizijos komisijos iniciatyva. Tokiu atveju visuotinį narių susirinkimą inicijavę asmenys turi pateikti Centro tarybai raštišką prašymą sušaukti visuotinį narių susirinkimą bei susirinkimo darbotvarkę ir darbotvarkės klausimų sprendimo projektus. Jeigu į inicijuojamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimai atitinka visuotinio narių susirinkimo kompetenciją, o Centro taryba per 10 dienų nuo prašymo gavimo nepriima sprendimo sušaukti visuotinį narių susirinkimą, susirinkimas gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu informuojant apie susirinkimą šių Įstatų 5.3 punkte nustatyta tvarka.

5.6. Visuotinis narių susirinkimas taip pat gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Centro narys ar organas.

5.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Centro narių (kvorumas). Visuotinio susirinkimo sprendimus, jeigu įstatymuose ar šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip, laikoma priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu “ prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių Įstatų 5.1.1 ir 5.1.6 nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Centro narių balsų.

5.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 dienų turi įvykti pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Centro narių. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą informuojama šių Įstatų nustatyta tvarka.


6. Valdymo organai, jų kompetencija, rinkimo bei atšaukimo tvarka


6.1. Bendruomenėje sudaromas kolegialus valdymo organas – Centro taryba, kuri vadovauja Centro darbui tarp visuotinių narių susirinkimų.

6.2. Centro taryba sudaroma iš 8 asmenų, visuotinio narių susirinkimo renkamų 2 metų kadencijai šių Įstatų nustatyta tvarka. Tarybos nariai turi būti fiziniai asmenys - Centro nariai. Taryba ar atskiri jos nariai visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti atšaukiami nesibaigus jų kadencijos laikotarpiui.

6.3. Tarybos darbui vadovauja visuotinio narių susirinkimo iš tarybos narių tarpo išrinktas tarybos pirmininkas, kuris veikia tarybos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir pasirašo sandorius.

6.4. Centro taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Taryba priima sprendimus 1/2 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

6.5. Taryba:

6.5.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

6.5.2. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Centro veiklos ataskaitą;

6.5.3. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

6.5.4. organizuoja savanoriškus darbus LR Vyriausybės nustatyta tvarka;

6.5.5. priima sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.5.6. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

6.5.7. priima sprendimą pakeisti buveinę;

6.5.8. sprendžia kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6.6. Centro taryba taip pat atsako už:

6.6.1. finansinės atskaitomybės sudarymą;

6.6.2. visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;

6.6.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

6.6.4. pranešimą Centro nariams apie esminius Centro įvykius, turinčius reikšmės jo veiklai;

6.6.5. Centro veiklos organizavimą;

6.6.6. Centro narių apskaitą;

6.6.7. Centro turto tvarkymą;

6.6.8. Centro dokumentų ir kitos informacijos saugojimą;

6.6.9. Kitų įstatymuose valdymo organo kompetencijai priskirtų pareigų vykdymą.


7. Dokumentų pateikimas Centro nariams, vieši pranešimai ir skelbimai


7.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Centro veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Centro taryba.

7.2. Vieši Centro pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti paskelbiami viešai, skelbiami Centro internetiniame puslapyje arba Centro Facebook paskyroje.


8. Centro teisės ir pareigos, lėšų ir pajamų naudojimas


8.1. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

8.2. Net ir šiuose Įstatuose nurodytais tikslais Centrui draudžiama:

8.2.1. neatlygintinai perduoti Centro turtą nuosavybėn Centro nariui, tarybos ir revizijos komisijos nariui, Bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, jei jie nustatyti šiuose Įstatuose pagal LR labdaros ir paramos įstatymą;

8.2.2. mokėtiCentrosteigėjuiarnariuiišmokasišpelnodaliesarperduotilikviduojamoCentroturto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

8.2.3. centroturtąirlėšas,įskaitantpelną,jokiaforma,išskyruslabdarąirparamąpagalLRlabdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Centro ir (ar) tarybos nariams, Centre darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

8.2.4. suteikti paskolas, įkeisti Centro turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Centro prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti, ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai LR tarptautinės sutartys arba LR įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

8.2.5. skolintis pinigų iš Centro nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

8.2.6. skolintis iš kitų asmenų mokant neprotingai dideles palūkanas;

8.2.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal LR labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas; 

8.2.8. parduoti Centro turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal LR labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas; 

8.2.9. pteigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

8.2.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

8.2.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

8.2.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

8.3. Šių Įstatų 8.2.1. ir 8.2.5. numatytas su nariu susijęs asmuo yra:

8.3.1. Centro nario artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;

8.3.2. Juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Centro narys, šių Įstatų 8.3.1. punkte nurodytas asmuo, ar šie asmenys kartu;

8.4. Centro pajamų šaltiniai:

8.4.1. Narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir kiti įnašai;

8.4.2. Fizinių ir juridinių asmenų skirta parama;

8.4.3. Pajamos iš Centro vykdomos veiklos;

8.4.4. Kitos teisėtai gautos lėšos;

8.5. Centras pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Centras šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Centras negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose yra nustatyta tikslams.


9. Centro veiklos kontrolės tvarka


9.1. Bendruomenėje yra sudaromas kolegialus kontrolės organas: 3 asmenų revizijos komisija, kurią 2 metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas šių Įstatų nustatyta tvarka. Revizijos komisijos nariu negali būti renkamas tarybos narys.

9.2. Revizijos komisija tikrina Centro finansinę veiklą ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikia ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui.

9.3.Centrotarybanevėliaukaipper3mėnesius nuofinansiniųmetųpabaigosturiparengtiirpateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Centas turi sudaryti sąlygas Centro buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

9.4. Centro veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

9.4.1. Informacija apie Centro veiklą įgyvendinant šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

9.4.2. Centro narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

9.4.3. Centro metinė finansinė atskaitomybė;

9.4.4. Samdomų Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

9.4.5. Kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.


10. Centro filialų ir atstovybių steigimo tvarka


10.1. Centras turi teisę įstatymų nustatyta tvarka steigti filialus ir atstovybes.

10.2. Centro filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

10.3. Sprendimus dėl Centro filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo priima, skiria ir atšaukia filialų bei atstovybių valdymo organus ir nuostatus tvirtina Centro taryba šių Įstatų nustatyta tvarka.


11. Centro Įstatų keitimo tvarka


11.1. Centro Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

11.2. Pakeistus Įstatus pasirašo tarybos pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

11.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su Įstatų pakeitimais Bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Įstatų tekstą (naują redakciją).